หมู่คณะ หน่วยงาน

คณะศึกษาดูงาน

คณะเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโครงการฯ เดินลัดเลาะร่องสวนไปชมการปลูกพืชแบบผสมผสานบริเวณสวนสาธิตการเกษตรฯ, ชมการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% แบบดั้งเดิม, เยี่ยมชมร้านภัทรพัฒน์ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น, เยี่ยมชมร้านชานชานชาลา ร้านที่อยู่ร่วมกับชุมชน, แวะห้องนิทรรศการชุมชน ชมนิทรรศการเด็กสมุทรศิลป์ ผลงานศิลปะเด็กๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทำกิจกรรมยาหม่องสมุนไพรและกิจกรรมขนมลูกชุบ โดยวิทยากรชุมชน