ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน
ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.amphawanurak.com จัดทำขึ้นโดยโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุสิทธิ์อื่นไว้ในหน้าเว็บนั้นๆ
ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำหรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ก่อน
ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยโครงการฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์นี้ โดยได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ฯ ไปใช้ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
เว็บไซต์ต่างๆ ที่ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ ได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้นโดยบริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบข้อมูล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์เหล่านั้น ยึดถือปฏิบัติแต่อย่างใด