นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์www.amphawanurak.com ดังนี้
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โดยท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อมูลวันและเวลาเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ การเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการฯ
การใช้ข้อมูลส่วนตัว
ทางเว็บไซต์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์เท่านั้น โดยขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น