บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

ของดีอัมพวา

ปราชญ์ชุมชน สืบสานภูมิปัญญาจากอดีต พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นองค์ความรู้ระดับท้องถิ่น สืบทอดไปอย่างไม่รู้จบ