สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
แนะนำโครงการ

สถานที่แนะนำในอัมพวา ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์์

ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์

ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์

ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวทางวัฒนธรรมชุมชนต่างๆหมุนเวียนให้สอดคล้องกับการจัดงานเทศกาล และกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการฯ เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ ความภาคภูมิใจแก่ชุมชน ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ภูมิปัญญา ของชุมชน และท้องถิ่น

สิ่งที่คุณอาจสนใจ