ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ขอแจ้งปิดการรับคณะดูงาน

3 พ.ค 2564
1 / 1

 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)
จึงขอแจ้งการปิดรับคณะดูงาน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย