ข่าวประชาสัมพันธ์

ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15 ต.ค 2563
1 / 2
ภาพบรรยากาศ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ร่วมปล่อยปลาที่เลี้ยงไว้ในร่องสวนอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ กลับคืนสู่ธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จากการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้กับวิถีชีวิตร่องสวน เพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนา สร้างแบบอย่างให้กับเกษตรกรและชุมชน ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน